phone038-7850973 di t/m za 10 tot 17 uur
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

4taktwinkel levert diensten en producten aan zowel particuliere als zakelijke (B2B) klanten. 4taktwinkel wordt online vertegenwoordigd door de B2B-websites 4sp-dealers.nl en 4sp-dealers.com. Voor zakelijke aankopen gelden andere voorwaarden dan voor particuliere aankopen. De algemene voorwaarden voor particuliere klanten vindt u op 4taktwinkel.nl.

Inhoud
Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemeen

Artikel 3. Aanbiedingen / offertes

Artikel 4. Annulering

Artikel 5. Prijs

Artikel 6. Prijswijzigingen
              
Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Wijze van levering

Artikel 9. Inhoud en wijziging overeenkomst

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11. Garantie

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Ontbinding

Artikel 14. Disclaimer

Artikel 15. Overdracht

Artikel 16. Gebruiksvoorwaarden

Artikel 17. Toepasselijk recht


Artikel 1. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, inclusief gelieerde ondernemingen,  die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging of levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; te weten 4taktwinkel.
c. Gebruiker: een bezoeker van een of meerdere websites in het beheer/eigendom van 4taktwinkel.

Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van 4taktwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76864642. 4taktwinkel heeft altijd het recht deze voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door 4taktwinkel en bevestiging van deze aanvaarding. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden. 4taktwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Alle aanbiedingen van 4taktwinkel zijn vrijblijvend. Indien 4taktwinkel de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever gecommuniceerd worden. De opdrachtgever kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 3. Aanbiedingen / offertes
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4. Annulering
1. Indien de opdrachtgever de goederen wil terugsturen dient hij daarover eerst contact op te nemen met 4taktwinkel. In onderling overleg zal bekeken worden wat de beste oplossing is. Terugzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De annuleringkosten bedragen 20% van de orderwaarde van de geannuleerde goederen. De annuleringskosten worden bij de terugbetaling verrekend. Terugbetalingen zullen pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door 4taktwinkel in ontvangst is genomen. Indien de bestelling reeds verzonden is zal terugbetaling pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door 4taktwinkel in ontvangst is genomen.

2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5. Prijs
1. De getoonde prijzen op de websites voor zakelijke klanten van 4taktwinkel zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de tweewieler branche als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6. Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

Artikel 7. Betaling
1. 4taktwinkel is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de
juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

4. Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van euro 100,00.

5. In geval van betalingsverzuim is 4taktwinkel gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of
deze te ontbinden.

6. 4taktwinkel behoudt zich het recht voor om, bij uitblijvende betaling, de geleverde goederen terug te vorderen. Zoals omschreven in artikel 8.4 en 10

Artikel 8. Wijze van levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.         Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefonisch of per e-mail.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de opdrachtgever de totale prijs van de goederen alsmede de eventuele verzending- en betalingskosten verbonden aan de bestelling niet betaald heeft, blijven deze eigendom van 4taktwinkel.

Artikel 11. Garantie
1. 4taktwinkel geeft garantie op de producten die geleverd zijn volgens de garantie die door de producent gegeven wordt.

2. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of
het defect kennelijk het gevolg is van:
○ nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
○ onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
○ (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan
vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
○ (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien
de afnemer 4taktwinkel onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -
tijdig- te verhelpen;
○ van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade,
blikseminslag, natuurrampen, enz.);
○ het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
○ als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

3. Elektrische componenten (zoals regelaars, accu’s, lampen, relais enz.) zijn uitgesloten van garantie.

4. 4taktwinkel is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door
het gebruik van een door 4taktwinkel geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat
de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van 4taktwinkel.

5. (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk)
buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking,
tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove
schuld van 4taktwinkel.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 13. Ontbinding
1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder
toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd
respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is
verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt
geliquideerd;
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag
wordt gelegd;
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid
voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe, indien de andere partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering
van de tekortkoming- toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding
rechtvaardigt.


3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 4taktwinkel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien 4taktwinkel de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. 4taktwinkel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Disclaimer
Alle op de website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder mededeling worden aangepast. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Artikel 15. Overdracht
Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van 4taktwinkel
te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan
derden over te dragen.

Artikel 16. Gebruiksvoorwaarden
1 Akkoordverklaring gebruiksvoorwaarden
De websites 4sp-dealers.nl en 4sp-dealers.com worden beheerd door 4taktwinkel, gevestigd te Zwolle. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u deze websites niet te bezoeken.


2 Hyperlinks
Hyperlinks naar websites van derden worden uitsluitend op de website opgenomen uit oogpunt van gebruikersgemak. Dit betekent niet per definitie dat 4taktwinkel de gelinkte websites goedkeurt of aanbeveelt. De verantwoordelijkheid van deze websites en de daarin opgenomen informatie liggen niet bij 4taktwinkel.

3 Garantie
Ondanks de grote zorg die 4taktwinkel draagt voor het onderhoud en de verstrekte informatie op zijn websites kan 4taktwinkel niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen, onnauwkeurigheden of fouten. 4taktwinkel verstrek geen garanties en geeft geen advies voor specifiek gebruik van welke toepassing dan ook van de aangeboden producten. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

4 Reacties van gebruikers
Indien u 4taktwinkel informatie of ander materiaal verstrekt gaat u ermee akkoord dat 4taktwinkel hiervan gebruik kan maken. 4taktwinkel is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar 4takwinkel stuurt te controleren. Door het versturen van informatie zoals reacties en klantbeoordelingen verleent u toestemming aan 4taktwinkel de informatie af te beelden, dan wel aan te passen op een door 4taktwinkel wenselijk geachte wijze.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met 4taktwinkel is Nederlands recht van toepassing.